in 1894 The Audemars Piguet watch group has 1,100 employees, 14 distribution subsidiaries and 19 boutiques all Rolex Explorer II Rolex Replica around Rolex Datejust Replica the globe, as well as three Replica Rolex Daytona production sites: Le Brassus (SA de la Manufacture d Audemars Piguet Cie), LeLocle (Audemars Piguet: Renaud et Papi SA) and Meyrin (Center SA), producing more than 25,000 timepieces per year. "A Golden Era, a tribute to Heritage", a retrospective Rolex Daytona Replica of the Kuwaiti firm's creations under the 'Octium Creates' name, was presented in conjunction with the respected publication 'Vogue Gioiello'. The Replica Hublot Watches jewels Cartier Pasha Replica were displayed under the splendid 15th century baroque frescoes of the grand Palazzo Visconti, and the movers and shakers of the Milan fashion, industry, design and jewellery world came to have a look Hublot Big Bang Replica (read more about the jewels here).

Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam”

 

Tư vấn luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 73/2011/TT-BGTVT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011                          

THÔNG TƯ

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam”

________________________

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa ViệtNam”;

Mã số đăng ký: QCVN 39:2011/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Giao Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam căn cứ yêu cầu quản lý, xây dựng công bố lộ trình điều chỉnh, thay thế, nâng cấp hệ thống báo hiệu Đường thủy nội địa theo QCVN 39:2011/BGTVT.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Đinh La Thăng

 

 

Chia sẻ nội dùng này trên: 
 • Facebook
 • Google Plus
 • Google
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
 • Yahoo! Bookmarks
Tin Tức Liên Quan