Luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

 

CÔNG TY LUẬT VLG

Quy định chung

Tư vấn luật hôn nhân

Văn bản liên quan đến Quyền nhân thân

Tư vấn luật đất đai

Quy định về tài sản

Giao dịch dân sự về nhà ở

 • Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 • Nghị định 25/1999/NĐ-CP về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10
 • Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 • Thông tư 02/1999/TT-BXD hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 • Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

Tư vấn luật dân sự

Giao dịch bảo đảm

 • Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm (Hiệu lực: 01/04/2012)
 • Thông tư 22/2010/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
 • Thông tư 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên
 • Thông tư 05/2011/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
 • Quyết định 26/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng
 • Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN về Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

Quy định về pháp nhân, tổ hợp tác

 • Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
 • Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
 • Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác

Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan

Giải quyết tranh chấp, bồi thường và quy định khác

 • Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự
 • Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp dân sự
 • Công văn 77/2003/HĐTP về giải quyết các vụ án nêu tại Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP
 • Công văn 81/2002/TANDTC giải đáp các vấn đề trong giải quyết dân sự
 • Công văn 129/2002/KHXX về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự
 • Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 • Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Xử lý vi phạm

 • Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp
 • Nghị định 56/2006/NĐ-CP xử phạt trong hoạt động văn hoá – thông tin
 • Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, ATXH
 • Nghị định 47/2010/NĐ-CP xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
 • Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Nghị định 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Nghị định 109/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan  (Có hiệu lực 20/01/2012)

 

 
 • Facebook
 • Google Plus
 • Google
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
 • Yahoo! Bookmarks